Mikkelin seisojakoirakerhon säännöt

1§ Yhdistyksen nimi on Mikkelin seisojakoirakerho ja kotipaikka on Mikkelin kaupunki.

2§ Yhdistyksen tarkoituksena on edistää puhdasrotuisten seisovien lintukoirien koulutusta, käyttöä ja pitoa sekä harjoittaa maillaan järkiperäistä metsästystä seisovien lintukoirien avulla, riistanhoitoa, luonnonsuojelua ja ampumaurheilua.

3§ Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys:

  • Kehittää jäsenistöään puhdasrotuisten seisovien lintukoirien koulutukseen ja niillä metsästämiseen liittyvissä taidoissa järjestämällä koulutus-, neuvonta-, näyttely-, koe- ja metsästystilaisuuksia
  • Hankkii itselleen sopivia koulutus-, metsästys- ja riistanhoitoalueita sekä huolehtii niitä koskevien sopimusten  laillisesta aikaansaamisesta ja voimassapitämisestä.
  • Edistää ja valvoo metsästyslain ja hyvien metsästystapojen noudattamista.
  • Verottaa riistaa kannan kulloinkin sallimissa rajoissa.
  • Riistakannan lisäämiseksi parantaa riistan elinympäristöä, järjestää talviruokintaa, vähentää vahinkoa  tuottavia eläimiä, suorittaa tarvittaessa riistanistutuksia ja huolehtii tarpeellisten rauhoitusten aikaansaamisesta sekä  järkiperäisen metsästyksen ja riistanhoidon edellyttämästä luonnonsuojelusta.
  • Harjoittaa riistanhoitoa ja hyviä metsästystapoja koskevaa neuvonta- ja valistustoimintaa jäsenistönsä,   maanomistajien ym. yleisön keskuudessa.
  • Kehittää jäsenistönsä keskuudessa metsästysaseiden oikeaa käyttöä ja järjestää metsästys- ja urheiluammunnan   harjoittelu-, suoritus- ja kilpailutilaisuuksia.

4§ Yhdistyksessä voi olla varsinaisia-, kannatus-, perhe- ja kunniajäseniä.
Yhdistyksen varsinaisiksi jäseniksi  voivat päästä ne seisovien lintukoirien koulutusta ja niillä metsästystä harjoittavat henkilöt jotka yhdistyksen  kokouksen päätöksellä näiden sääntöjen 8§:n 8 kohdassa mainitulla tavalla varsinaisiksi jäseniksi hyväksytään. Perhejäseneksi voidaan hyväksyä sellaisen perheen jäseniä jonka muu jäsen on jo yhdistyksen varsinainen jäsen.

Kunniajäseneksi voi vuosikokous johtokunnan yksimielisen ehdotuksen perusteella kutsua henkilön joka on erityisen ansiokkaasti edistänyt yhdistyksen tarkoitusperien toteuttamista. Varsinaisilla- ja kunniajäsenillä on kokouksissa puhe- ja äänivalta, perhejäsenillä ainoastaan puhevalta.Yhdistyksen kannatusjäseneksi voi päästä  yksityinen henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö. Kannatusjäsenellä ei ole kokouksissa puhe- ja äänivaltaa.

Yhdistyksen jäsen on velvollinen noudattamaan toiminnassaan yhdistyksen sääntöjä ja päätöksiä. Henkilön liittyessä  varsinaiseksi- tai perhejäseneksi, hänen tulee suorittaa yhdistyksen vuosikokouksessaan vuosittain vahvistama jäsenmaksu ja liittyessään varsinaiseksi jäseneksi vuosittain vahvistettu liittymismaksu viimeistään toukokuun  loppuun mennessä tai kuukauden kuluessa saatuaan tiedon hyväksymisestään varsinaiseksi- tai perhejäseneksi.
 Yhdistyksen kunniajäsenet ovat vapautettuja liittymis- ja jäsenmaksuista.

5§ Jäsenen, joka rikkoo metsästyslain säädäntöä, näitä sääntöjä, yhdistyksen kokouksen hyväksymiä ohjesääntöjä  tai kokouksen tekemiä päätöksiä, voi yhdistyksen kokous erottaa, jolloin 2/3 läsnäolevista yhdistyksen jäsenistä on oltava erottamisen kannalla. Samalla tavoin kokous voi erottaa hyviä metsästystapoja rikkoneen jäsenen yhdistyksestä johtokunnan esityksestä. Jäsen, joka ei ole vuoteen maksanut jäsenmaksuaan katsotaan johtokunnan  päätöksellä eronneeksi yhdistyksestä. Jos jäsen tahtoo erota yhdistyksestä, on hänen siitä ilmoitettava kirjallisesti johtokunnalle tai sen puheenjohtajalle tai yhdistyksen kokouksen pöytäkirjaan.

Eroava tai erotettu jäsen on velvollinen suorittamaan jäsenmaksunsa kuluvalta toimikaudelta eikä hänellä ole oikeutta saada mitään yhdistyksen kiinteästä tai irtaimesta omaisuudesta.

 6§ Yhdistyksen tili-ja toimintavuosi alkaa tammikuun 1. päivänä ja päättyy joulukuun 31. päivänä. Yhdistyksen  asioita hoitaa johtokunta.

Johtokunta on vuosikokouksen varsinaisista jäsenistä yhdeksi vuodeksi kerrallaan  valitsema kuusijäseninen toimielin, johon kuuluvat puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja neljä jäsentä. Johtokunta kutsuu sihteerin ja rahastonhoitajan. Yhdistyksen nimen kirjoittaa puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja jompikumpi  yhdessä johtokunnan jäsenen, sihteerin tai rahastonhoitajan kanssa. Johtokunta voi määrätä rahastonhoitajan yksin  kirjoittamaan yhdistyksen nimen.

7§ Yhdistyksen varsinaisia kokouksia ovat vuosikokous ja kesäkokous. Johtokunta kutsuu jäsenet kaikkiin  kokouksiin vähintään 1 viikkoa ennen kokousta jäsenille kirjeitse lähetetyllä kokouskutsulla.

8§ Vuosikokous pidetään maaliskuun loppuun mennessä ja siinä käsitellään seuraavat asiat:
 1) Valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri.
 2) Todetaan kokouksen laillisuus.
 3) Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa.
 4) Valitaan kaksi ääntenlaskijaa.
 5) Esitetään johtokunnan laatima toimintakertomus kuluneelta vuodelta.
 6) Esitetään tilikertomus ja tilintarkistajain lausunto kuluneelta tilikaudelta, joiden perusteella päätetään tilien  hyväksymisestä ja tilinpäätöksen vahvistamisesta.
 7) Päätetään tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä johtokunnalle.
 8) Valitaan yhdistyksen uudet varsinaiset jäsenet johtokunnan esityksestä, jolloin valituksi tulemiseen tarvitaan  vähintään 2/3 läsnäolevien varsinaisten jäsenten äänistä.
 9) Toimitetaan johtokunnan puheenjohtajan vaali.
 10) Toimitetaan johtokunnan varapuheenjohtajan vaali.
 11) Toimitetaan johtokunnan muiden jäsenten vaali.
 12) Valitaan kaksi (2) tilintarkastajaa ja kaksi (2) varatilintarkastajaa.
 13) Vahvistetaan toimintasuunnitelma kuluvaa toimikautta varten.
 14) Määrätään yhdistyksen liittymis- ja jäsenmaksujen suuruus.
 15) Hyväksytään toimikauden tulo- ja menoarvio.
 16) Valitaan tarpeellisen jaostot ja toimikunnat.
 17) Käsitellään muut johtokunnan tai yhdistyksen jäsenten johtokunnalle vähintään kolme viikkoa ennen  vuosikokousta kirjallisesti ehdottamat ja kokouskutsussa mainitut asiat.
 18) Käsitellään muut mahdolliseti esille tulevat asiat, joista ei voida kuitenkaan tehdä päätöstä.

9§ Kesäkokouksessa käsitellään mm. seuraavat asiat:
 1) Valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri.
 2) Todetaan kokouksen laillisuus.
 3) Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa sekä kaksi ääntenlaskijaa.
 4) Esitetään johtokunnan tekemä toimintasuunnitelma syksyksi.
 5) Valitaan tarvittavat toimihenkilöt.
 6) Johtokunnan kokouksen päätettäväksi esittämät asiat.
 7) Muut kokouskutsussa mainitut asiat.

 10§ Yhdistyksen ylimääräinen kokous pidetään, milloin yhdistyksen aikaisempi kokous on niin päättänyt, milloin  johtokunta katsoo sen tarpeelliseksi tai milloin vähintään 1/10 äänioikeutetuista jäsenistä sitä johtokunnalta  kirjallisesti vaatii ilmoittamansa asian käsittelyä varten. Ylimääräinen kokous on pidettävä 1 kuukauden kuluessa  vaatimuksen esittämisestä. Kokouskutsusta on voimassa, mitä 7 §:ssä on määrätty. Kokouksessa voidaan valita  uusia jäseniä yhdistykseen.

11§ Jäsenen oikeudesta ottaa mukaansa yhdistyksen koulutus- ja metsästysmaille yhdistykseen kuulumattomia  metsästäjiä ja heidän oikeudestaan metsästää sekä muista järjestysasioista määrätään yhdistyksen kokouksen  hyväksymässä metsästyssäännössä ja päätetään vuosittain kesäkokouksessa.

12§ Näitten sääntöjen muuttamista koskeva päätös on tehtävä yhdistyksen kokouksessa, johtokunnan esityksestä  ja asiasta on mainittava kokouskutsussa. Kokouksessa on 2/3 annetuista äänistä kannatettava muutosehdotusta.

 13§ Yhdistyksen purkamista koskeva päätös on tehtävä kahdessa yhdistyksen kokouksessa, joiden väli on oltava  vähintään 1 kuukausi, ja asiasta on mainittava erikseen kokouskutsussa. Kokouksessa on 3/4 äänestyksessä  annetuista äänistä kannatettava purkamisehdotusta.

14§  Jos yhdistys puretaan, käytetään sen jäljellejääneet varat viimeisen kokouksen päätöksen mukaisesti seisovien lintukoirien toimintaa edistävään tarkoitukseen. Purkamisesta on tehtävä ilmoitus yhdistysrekisteriviranomaisille.
 Muuten noudatetaan, mitä laissa yhdistyksistä säädetään.

15§ Muuten noudatetaan, mitä laissa yhdistyksistä säädetään.